DADES DE CONTACTE:

Nom i cognoms:


ACTIVITAT: Casal Estiu de Fontcoberta 2020


SETMANA QUE PARTICIPA AL CASAL: Pots marcar més d'una opció

Del 22, 23, 25, 26 de juny (34€)
Del 29 de juny al 3 de juliol (43€)
Del 6 al 10 de juliol (43€)
Del 13 al 17 de juliol (43€)
Del 20 al 24 de juliol (43€)
Del 27 al 31 de juliol (43€)
Del 3 al 7 d’agost (43€)
Del 10 al 14 d’agost (43€)
Del 17 al 21 d’agost (43€)
Del 24 al 28 d’agost (43€)
Del 31 d’agost al 4 de setembre (43€)
Del 7 al 10 de setembre (34€)

Els participants que el proper curs faran P3 només poden inscriure’s a les setmanes de setembre i sense opció de servei de menjador.

S’aplicarà un 5% de descompte a:
> Inscripció de dos germans/es o més
> Famílies nombroses
> Famílies monoparentals
> Inscripció a 3 o més setmanes


HORARI: Pots marcar més d'una opció

7:45-9h (suplement de 10€/setmana. 8€/setmana la del 22, 23, 25, 26 de juny i Del 7 al 10 de setembre)
9-13h
9-15h* (suplement de 25€/setmana. 20€/setmana la del 22, 23, 25, 26 de juny

*L’oferta de les diferents opcions d’horari queda condicionada a un nombre mínim de participants inscrits. En el cas que no s’arribi a aquest mínim es retornarà el 100% de l’import pagat.
**En el cas de l’opció de 9-15h el pagament de la part de menjador es farà al compte de l’AMPA. Les setmanes d’agost NO HI HA OPCIÓ MENJADOR.

DADES DEL PARTICIPANT:

Nom i cognoms del nen/a:

Número de la seguretat social del nen/a:

Data de naixement del nen/a :

Escola:

Telèfon de contacte 1:

Telèfon de contacte 2:

Mail:


FITXA DE SALUT:

El participant pateix alguna al·lèrgia o intolerància?

El participant pateix alguna malaltia?

El participant segueix algun tractament mèdic o dieta especial?

El participant té totes les vacunes obligatòries?

El participant sap nedar? Necessita material de suport?

Altres aspectes a destacar:


AUTORITZACIÓ:

Nom i cognoms del pare/mare/tutor:

DNI pare/mare/tutor:

Autoritzo al nen / a la nena participar al Casal d’Estiu de Fontcoberta 2020.
No

Autoritzo al nen / a la nena a sortir sol al finalitzar l’activitat del Casal d’estiu de Fontcoberta.
No

Autoritzo a les persones citades anteriorment a la recollida a l’hora de sortida del CASAL ESTIU DE FONTCOBERTA.
No

Autorització del dret a la pròpia imatge reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Els responsables de l’entitat i de l’activitat CASAL ESTIU FONTCOBERTA demanen el consentiment als pares, mares i/o tutors legals a fer ús de la imatge, dels participants, entenent així que: pugui aparèixer en fotografies corresponents a l’activitat, difusió de properes activitats, xarxes socials i webs corporatives relacionades.
No

Les dades facilitades en aquest formulari es faran servir exclusivament per gestionar la participació́ dels alumnes indicats en les activitats sol·licitades. En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció́ de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació́ d'aquestes dades us informem que les dades de caràcter personal s'incorporaran en un fitxer titularitat de Recrea’t, protegit amb les mesures de seguretat legalment establertes. Els drets d’accés, d’oposició́, de rectificació́ i cancel·lació́ podran dirigir-se a l’adreça electrònica info@recreatactivitats.com