ACTIVITAT: Casal Estiu Serra de Daró 2021

DADES DE LA PERSONA PARTICIPANT:

Nom i cognoms:

Data de naixement:

Número Seguretat Social:

Curs Escolar 2020-20121. Nom de l'escola:


DADES DE CONTACTE:

Telèfon de contacte 1:

telèfon de contacte 2:

Correu elèctrònic:INSCRIPCIÓ SETMANES/SERVEI BON DIA / SERVEI MENJADOR

SETMANA QUE PARTICIPA AL CASAL de 9:00h A 13:00h: Pots marcar més d'una opció i la resta deixa-les en blanc si no son del teu interés:

Del 28 de juny al 2 de juliol - De 9:00H a 13:00h (50€)
Opció Menjador (de 13:00h fins les 15h) 49,00€
Opció Bon dia (de 8:30 a 9h) 6,25€

Del 5 de juliol al 9 de juliol - De 9:00H a 13:00h (50€)
Opció Menjador (de 13:00h fins les 15h) 49,00€
Opció Bon dia (de 8:30 a 9h) 6,25€

Del 12 de juliol al 16 de juliol - De 9:00H a 13:00h (50€)
Opció Menjador (de 13:00h fins les 15h) 49,00€
Opció Bon dia (de 8:30 a 9h) 6,25€

Del 19 de juliol al 23 de juliol - De 9:00H a 13:00h (50€)
Opció Menjador (de 13:00h fins les 15h) 49,00€
Opció Bon dia (de 8:30 a 9h) 6,25€

Del 26 de juliol al 30 de juliol - De 9:00H a 13:00h (50€)
Opció Menjador (de 13:00h fins les 15h) 49,00€
Opció Bon dia (de 8:30 a 9h) 6,25€

Del 2 d’agost al 6 d’agost - De 9:00H a 13:00h (50€)
Opció Menjador (de 13:00h fins les 15h) 49,00€
Opció Bon dia (de 8:30 a 9h) 6,25€

Del 9 d’agost al 13 d’agost - De 9:00H a 13:00h (50€)
Opció Menjador(de 13:00h fins les 15h) 49,00€
Opció Bon dia (de 8:30 a 9h) 6,25€

Del 16 d’agost al 20 d’agost - De 9:00H a 13:00h (50€)
Opció Menjador(de 13:00h fins les 15h) 49,00€
Opció Bon dia (de 7:45 a 9h) 10,00€

Del 23 d’agost al 27 d’agost - De 9:00H a 13:00h (50€)
Opció Menjador(de 13:00h fins les 15h) 49,00€
Opció Bon dia (de 8:30 a 9h) 6,25€

Del 30 d’agost al 3 de setembre - De 9:00H a 13:00h (50€)
Opció Menjador(de 13:00h fins les 15h) 49,00€
Opció Bon dia (de 8:30 a 9h) 6,25€€

Del 6 de setembre al 10 de setembre - De 9:00H a 13:00h (50€)
Opció Menjador(de 13:00h fins les 15h) 49,00€
Opció Bon dia (de 8:30 a 9h) 6,25€Els participants que el proper curs faran P3 només poden inscriure’s a la setmana de setembre.

L’oferta de les diferents opcions d’horari queda condicionada a un nombre mínim de participants inscrits. En el cas que no s’arribi a aquest mínim es retornarà el 100% de l’import pagat.


S’aplicarà un 5% de descompte a:
> Inscripció de dos germans/es o més.
> Famílies nombroses.
> Famílies monoparentals.
> Inscripció a 3 o més setmanes.


FITXA DE SALUT:

El participant pateix alguna al·lèrgia o intolerància?

El participant pateix alguna malaltia?

El participant segueix algun tractament mèdic o dieta especial?

El participant té totes les vacunes obligatòries?

El participant sap nedar? Necessita material de suport?

Altres aspectes a destacar:


AUTORITZACIÓ:

Nom i cognoms del pare/mare/tutor:

DNI pare/mare/tutor:

Autoritzo al nen / a la nena participar al Casal Estiu Serra de Daró 2021.
No

Autoritzo al nen / a la nena a sortir sol al finalitzar l’activitat del Casal Estiu Serra de Daró 2021.
No

Autoritzo a les persones citades anteriorment a la recollida a l’hora de sortida del Casal Estiu Serra de Daró 2021.
No

Autorització del dret a la pròpia imatge reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Els responsables de l’entitat i de l’activitat Casal Estiu Serra de Daró 2021 demanen el consentiment als pares, mares i/o tutors legals a fer ús de la imatge, dels participants, entenent així que: pugui aparèixer en fotografies corresponents a l’activitat, difusió de properes activitats, xarxes socials i webs corporatives relacionades.
No

Les dades facilitades en aquest formulari es faran servir exclusivament per gestionar la participació́ dels alumnes indicats en les activitats sol·licitades. En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció́ de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació́ d'aquestes dades us informem que les dades de caràcter personal s'incorporaran en un fitxer titularitat de Recrea’t, protegit amb les mesures de seguretat legalment establertes. Els drets d’accés, d’oposició́, de rectificació́ i cancel·lació́ podran dirigir-se a l’adreça electrònica info@recreatactivitats.com